Pan and bottle 盆和瓶

June 5, 2020

桌上有个盆,
盆里有个瓶,
砰砰砰,
是瓶砰盆,
还是盆砰瓶?


zhuō shàng yǒu gè pén,
pén lǐ yǒu gè píng,
pèng pèng pèng
shì píng pèng pén,
hái shì pén pèng píng?


There is a pan on the table,
in the pan there is a bottle,
bang bang bang,
is it the bottle hitting the pan,
or the pan hitting the bottle?

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload